Adatkezelési Tájékoztató

 

 

I.            Adatkezelő neve és elérhetősége

 

Az adatkezelő neve: dr. Bottyán Béla egyéni vállalkozó (a továbbiakban: „Adatkezelő”)

Székhelye: 1084 Budapest, Tolnai Lajos utca 27.

Telefonszáma: +36/30-8535785

E-mail címe: bottyan.bela@e-adatvedelem.hu

Honlap: www.e-adatvedelem.hu

 

II.            A kezelt adatok köre, az adatkezelés célja, jogalapja, és az adatok megőrzésének ideje

 

 1. a) Kapcsolatfelvétellel összefüggő adatkezelés

A kezelt adatok köre: az Ön kapcsolattartási adatai (név, e-mail cím, telefonszám)

Az adatkezelés célja: az Ön megkeresése alapján az Önnel való kapcsolatfelvétel, illetve kapcsolattartás (ajánlat küldése e-mail-en keresztül)

Az adatkezelés jogalapja: önkéntes hozzájárulás

Az adatok tárolásának időtartama: a kapcsolatfelvételtől számított legfeljebb 1 (egy) hónapig

 

 1. b) Hírlevélküldéssel összefüggő adatkezelés

A kezelt adatok köre: az Ön kapcsolattartási adatai (név, e-mail cím)

Az adatkezelés célja: adatvédelemmel és információszabadsággal kapcsolatos hírlevelek küldése az Ön részére

Az adatkezelés jogalapja: önkéntes hozzájárulás

Az adatok tárolásának időtartama: a cél megszűnéséig vagy a hozzájárulás visszavonásáig

 

III.            Személyes adatok címzettjei, a címzettek kategóriái

 

Az Adatkezelő által kezelt személyes adatokat az alábbi címzett részére továbbíthatja:

 1. a) Címzett neve: Tárhelypark Kft.
 2. b) Címzett részére átadott személyes adatok: tárhelyszolgáltatás során elérhetővé váló személyes adatok
 3. c) Címzett kategóriája: adatfeldolgozó
 4. d) Címzett által végzett tevékenység: IT szolgáltatás az informatikai rendszer technikai üzemeltetésével kapcsolatban

 

A személyes adatok fenti adatfeldolgozó részére történő továbbításával az Adatkezelő az érintett adatait az Európai Gazdasági Térség országain kívüli harmadik országba nem továbbítja. Az Adatkezelő a személyes adatokat a fentebb megnevezett címzetten kívül más címzett számára nem továbbítja, kivéve, ha az adattovábbítás jogszabály, hatóság vagy bíróság rendelkezése folytán kötelező.

 

IV.            Különleges adatok kezelése

 

Az Adatkezelő különleges adatot sem a kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás, vagy ajánlatkérés, sem a hírlevélküldés során nem kezel.

 

V.            Érintetti jogok

 

Tájékoztatjuk, hogy Ön kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését, kérheti továbbá egyes esetekben az adatok kezelésének korlátozását, és tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen az I. pontban írt elérhetőségeken keresztül. Önt megilleti továbbá az adathordozhatósághoz és a felügyeleti hatósághoz történő panasz benyújtásához, valamint a jogorvoslathoz való jog.

 

Önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelés során Ön jogosult a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonására az I. pontban meghatározott elérhetőségeken keresztül (telefonszám, e-mail cím), amely ugyanakkor nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

 

 1. A hozzáféréshez való jog

 

Ön bármikor felvilágosítást kérhet arra vonatkozóan, hogy személyes adatait az Adatkezelő kezeli-e és azt miként teszi, ideértve különösen: az adatkezelés céljait; a címzetteket, akikkel az adatait közölték; a forrást, ahonnan az adatot az Adatkezelő megkapta; a megőrzési időtartamot; az adatkezeléssel kapcsolatos bármely jogát; továbbá az automatizált döntéshozatalra és profilalkotásra vonatkozó információkat. Ennek során Ön arra is jogosult, hogy az adatok másolatát kérje, elektronikus úton benyújtott kérelem esetén – ettől eltérő kérés hiányában – az Adatkezelő a kért információkat elektronikusan (pdf. formátumban) bocsátja rendelkezésre. Amennyiben az Ön hozzáférési joga hátrányosan érinti mások jogait és szabadságait – így különösen mások üzleti titkait vagy szellemi tulajdonát – az Adatkezelő jogosult az Ön erre irányuló kérelmének teljesítését szükséges és arányos mértékben megtagadni.

 

 1. A helyesbítéshez való jog

Az Adatkezelő az Önre vonatkozó személyes adatokat az Ön kérésére helyesbíti vagy kiegészíti. Amennyiben kétség merül fel a helyesbített adattal kapcsolatban, az Adatkezelő felhívhatja Önt, hogy a pontosított adatot megfelelő módon bizonyítsa az Adatkezelő részére. Amennyiben az Ön személyes adatait az Adatkezelő más személlyel is közölte, az Adatkezelő az adat helyesbítését követően haladéktalanul tájékoztatja ezeket a személyeket, feltéve, hogy az nem lehetetlen vagy nem igényel az Adatkezelőtől aránytalan erőfeszítést.

 

 1. A törléshez való jog

 

Amennyiben Ön egy vagy több személyes adatának törlését kéri, az Adatkezelő az(oka)t indokolatlan késedelem nélkül törli. Amennyiben az Ön személyes adatait az Adatkezelő más személlyel közölte, az Adatkezelő a törlést követően haladéktalanul tájékoztatja ezen személyeket, feltéve, hogy az nem lehetetlen vagy nem igényel az Adatkezelőtől aránytalan erőfeszítést. Az Adatkezelő nem minden esetben köteles a személyes adatok törlésére, különösen pl. abban az esetben, ha az adatkezelés szükséges jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

 

 1. Az adatkezelés korlátozásához való jog

 

Az Ön személyes adatai kezelésének korlátozását kérheti az alábbi esetekben:

 • Ön vitatja a személyes adatok pontosságát – ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes, de Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • Ön tiltakozott az adatkezelés ellen – ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben.

Az adatkezelés korlátozása alatt azt kell érteni, hogy a korlátozással érintett személyes adatokat a tárolás kivételével az Adatkezelő nem kezeli, illetve csak abban a körben kezeli, amihez Ön hozzájárult. Az Adatkezelő ilyen hozzájárulás hiányában is kezelheti azokat az adatokat, amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy uniós, illetve valamely európai uniós tagállam fontos közérdekére tekintettel szükségesek. Az Adatkezelő az adatkezelés korlátozásának feloldásáról Önt előzetesen tájékoztatja. Amennyiben az Ön személyes adatait az Adatkezelő más személlyel közölte, az Adatkezelő az adatkezelés korlátozásáról haladéktalanul tájékoztatja ezen személyeket, feltéve, hogy az nem lehetetlen vagy nem igényel az Adatkezelőtől aránytalan erőfeszítést.

 

 1. Panasz benyújtásához, jogorvoslathoz való jog

Ha Ön úgy ítéli meg, hogy az Adatkezelő általi személyes adatainak kezelése megsérti a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályok, így különösen az Európai Parlament és Tanács Általános Adatvédelmi Rendeletének („GDPR”) rendelkezéseit, jogában áll a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállam illetékes adatvédelmi felügyeleti hatósághoz panasszal fordulni. A panasz a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (a továbbiakban: „NAIH”) nyújtható be.

 

 

A NAIH elérhetőségei:

 

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.        Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: +36-1-391-1400                                            Fax: +36-1-391-1410

Honlap: http://naih.hu/                                                E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

Ön a fenti jogsérelem esetén – panasztételi jogától függetlenül – bírósághoz is fordulhat. Ön jogosult bírósághoz fordulni továbbá a felügyeleti hatóság rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben is. Tájékoztatjuk, hogy Ön akkor is jogosult bírósági jogorvoslatra, ha a felügyeleti hatóság panaszt érdemben nem bírálja el vagy 3 (három) hónapon belül a felügyeleti hatóság nem tájékoztatja Önt a benyújtott panaszával kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről.

 

VI.            Automatizált döntéshozatal, profilalkotás

 

Az Adatkezelő részéről automatizált döntéshozatal és profilalkotás az Önre vonatkozó adatkezelése során nem történik.

 

VII.            Határidő az Ön kérelmének megválaszolására

 

Az Adatkezelő gondoskodik róla, hogy amennyiben a jelen adatkezeléssel kapcsolatban Ön bármely jogát gyakorolja és ezzel kapcsolatban az Adatkezelőt megkeresi, az Adatkezelő az ilyen kérelemre indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb egy hónapon belül válaszol, ide nem értve a hozzájárulás visszavonásának esetét, amikor haladéktalanul intézkedik a hozzájárulás alapján kezelt adatok törléséről.

 

 

 

***

Back to Top